Privacy Disclaimer

Traiteur Marnix WATTEYNE, met handelsuitbating te 8000 Brugge, Ezelstraat 53 hecht veel belang aan Uw privacy.

Deze privacy verklaring is van toepassing op:

 • De website www.traiteurwatteyne.be (hierna genoemd de “website”)
 • Alle (commerciële) relaties tussen Traiteur Marnix WATTEYNE en zijn klanten

Traiteur Marnix WATTEYNE probeert ten allen tijde om te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en alle huidige en toekomstige Belgische wetgeving met betrekking tot de implementatie van deze EU Verordening.

Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Traiteur Marnix WATTEYNE verzamelt, alsook over de wijze waarop deze persoonsgegevens door hem gebruikt en verwerkt worden.

Door het bezoeken van de website en door beroep te doen om de diensten van Traiteur Marnix WATTEYNE gaat u uitdrukkelijk akkoord goedkeuring met deze Privacy Verklaring en met de manier waarop Traiteur Marnix WATTEYNE uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Soorten persoonsgegevens:

Traiteur Marnix WATTEYNE kan volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Functie binnen de onderneming
 • Facturatieadres
 • Rekeningnummer
 • Bankcode

Traiteur Marnix WATTEYNE maakt geen gebruik van cookies.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Traiteur Marnix WATTEYNE
 • Correspondentie met en uitgaande van Traiteur Marnix WATTEYNE
 • Het opvragen van een offerte

De door Traiteur Marnix WATTEYNE verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door U verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

 • Traiteur Marnix WATTEYNE kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
 • het opmaken en verzenden van een offerte
 • De uitvoering van de overeenkomst
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en na uw goedkeuring hiervoor te hebben ontvangen
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website

Doorgifte aan derden

Traiteur Marnix WATTEYNE zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Traiteur Marnix WATTEYNE en de optimalisering ervan.

In dergelijk geval zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij de betreffende derde partij verplicht wordt om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Traiteur Marnix WATTEYNE uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer hij hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van zijn rechten
 • Wanneer Traiteur Marnix WATTEYNE zijn handelszaak overlaat aan een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens, die door Traiteur Marnix WATTEYNE werden verzameld, deel uitmaken van de handelszaak

In alle overige gevallen zal Traiteur Marnix WATTEYNE uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Traiteur Marnix WATTEYNE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen met (emailadres). Traiteur Marnix WATTEYNE reageert dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Traiteur Marnix WATTEYNE verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Traiteur Marnix WATTEYNE zal alle persoonsgegevens, dewelke hij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Traiteur Marnix WATTEYNE, de controles die hij uitvoert en de handelingen die hij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Traiteur Marnix WATTEYNE in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Update privacy verklaring

Traiteur Marnix WATTEYNE is grechtigd om deze privacy verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de laatste wijziging zal aangeduid worden op de website en/of de privacy verklaring.

Contacteer Traiteur Marnix WATTEYNE

Indien u vragen heeft over de privacy verklaring of over de wijze waarop Traiteur Marnix WATTEYNE uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve hem te contacteren:

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Traiteur Marnix WATTEYNE deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop hij uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.